• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 

 • 1.1 Onder ‘Blend-o-matic’ wordt in deze algemene voorwaarden (verder te noemen ‘voorwaarden’) verstaan de V.O.F., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven, met KVK-nummer 17174563, dan wel een later door Blend-o-matic aan te wenden rechtsvorm of nader op te richten rechtspersoon met gelijke handelsnaam.
 • 1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de Blend-o-matic toebehorende webshop(s) verder te noemen 'webshop' (enkv.), dan wel iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Blend-o-matic respectievelijk via www.blendomaticshop.nl, www.blendomaticshop.com, en/of groepsgenootschappen en samenwerkende partners een bestelling plaatst.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 

 • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel alle bestellingen van de klant via de webshop, als ook op elke andere overeenkomst die tussen Blend-o-matic en de klant wordt overeengekomen.
 • 2.2 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant de voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en aanvaardt hij de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de overeenkomst zoals die tussen Blend-o-matic en de klant is overeengekomen.
 • 2.3 Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • 2.4 Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn op de overeenkomst met Blend-o-matic uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST

 

 • 3.1 Een aanbieding is geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Blend-o-matic is bepaald.
 • 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsites van Blend-o-matic, via www.blendomaticshop.nl, www.blendomaticshop.com
 • 3.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra de klant via de webshop van Blend-o-matic een bestelling plaatst en deze afrond en voor akkoord aan Blend-o-matic heeft bevestigd.
 • 3.4 Aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn niet geldig indien deze niet door Blend-o-matic schriftelijk dan wel per e-mail zijn bevestigd.
 • 3.5 Annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk in overleg en akkoord van Blend-o-matic ingeval van annulering is de klant een forfaitair annuleringsbedrag van 25% van de factuurwaarde verschuldigd, onverminderd het recht van Blend-o-matic om alle door haar als gevolg van de ontbinding geleden schade op de klant te verhalen.

 

ARTIKEL 4: PERSOONSGEGEVENS

 

 • 4.1 Blend-o-matic is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal uit dien hoofde alle inherent daaraan verbonden verplichtingen volledig respecteren.

 

ARTIKEL 5: AANBOD

 

 • 5.1 Informatie, teksten, foto’s, tekeningen, afbeeldingen, portretten, logo’s, modellen, verpakkingen, etc. alsook mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Blend-o-matic ter zake opgaven waarin de aard, substantie, kleur, kwaliteit, gewicht, materiaal en maatvoering worden opgegeven zijn slechts bij benadering en zijn niet bindend. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
 • 5.2 Indien het gereed product in overduidelijke mate afwijkt van de opdracht of de gegevens op de website, kan Blend-o-matic indien zij daartoe besluit, slechts gehouden zijn tot het herproduceren of vervangen van de bestelde order.
 • 5.3 Blend-o-matic is niet aan enig aanbod gebonden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving heeft bevat.

 

ARTIKEL 6: PRIJZEN EN BETALINGEN

 

 • 6.1 Alle door Blend-o-matic vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW, doch exclusief de op internet genoemde verzendkosten, lasten, heffingen of verzekeringen.
 • 6.2 Blend-o-matic behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • 6.3 Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald: Directe betaling via iDEAL, Creditcards en Paypal.

 

ARTIKEL 7: VERZENDKOSTEN

 

 • 7.1 Verzendkosten Nederland: pakketen 4.00 euro .Blend-o-matic behoudt zich het recht voor de verzendkosten aan de algemeen daar voor geldende prijzen te mogen aanpassen.
 • 7.2 Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend.
 • 7.3 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

 

ARTIKEL 8: LEVERING

 

 • 8.1 Levering geschiedt niet eerder dan nadat door Blend-o-matic de verschuldigde betaling is ontvangen.
 • 8.2 Blend-o-matic verstuurt de bestelling binnen de op de webssite aangegeven levertermijn. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
 • 8.3 De ontvangen zaken dienen direct na ontvangst, dan wel binnen 48 uur na ontvangstname, door de klant op hun correcte en complete staat te worden gecontroleerd. Ingeval van beschadiging of incompletie dient de klant, op straffe van verval van zijn claimrecht, Blend-o-matic hiervan binnen de in dit lid genoemde periode in kennis te hebben gesteld.
 • 8.4 Blend-o-matic is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Blend-o-matic bekostigd.
 • 8.5 Levering vindt plaats op het adres zoals dat in de overeenkomst is bepaald.
 • 8.6 Indien in weerwil van de gemaakte afspraak de goederen niet door of namens de klant bij Blend-o-matic worden afgehaald vervalt voor de klant de opeisbaarheid van de bestelde zaken na 12 maanden na orderdatum, onverminderd het recht van Blend-o-matic de overeenkomst te ontbinden en correcte betaling te verlangen, alsmede de eventueel daadwerkelijk geleden schade van de klant te vorderen. 8.7 ingeval van twijfel over de kredietwaardigheid van de klant, waaronder in geval van surseance, beslag of faillissement, heeft Blend-o-matic het recht de overeenkomst terstond te ontbinden.

 

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 • 9.1. De eigendom van de bestelde producten gaat pas over op het moment dat de producten zijn betaald en op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant weigert de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten (waaronder doch niet uitsluitend retourtransport, opslag) voor rekening en risico van de klant.
 • 9.2 Zaken die wel door de klant zijn ontvangen maar nog niet zijn betaald, mogen door de klant niet worden verkocht, verpand, worden uitgeleend, bewerkt, verwerkt of anderszins in gebruik of zekerheid worden gegeven.

 

ARTIKEL 10: GARANTIE EN RETOUR

 

 • 10.1 Blend-o-matic garandeert de kwaliteit van haar producten.
 • 10.2 De overeenkomstig artikel 8.3 van deze voorwaarden aan Blend-o-matic te retourneren zaken dienen in complete en onbewerkte staat in een gesloten verpakking binnen zeven dagen na ontvangst ter controle bij Blend-o-matic te worden aangeboden.

 

ARTIKEL 11: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

 • 11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, waaronder -doch niet uitsluitend- het beeldmerk, exclusief bij Blend-o-matic of derden berusten. De klant zal deze rechten respecteren en zal de aangekochte producten niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze in normaal handelsverkeer zijn bestemd.

 

ARTIKEL 12: OVERMACHT

 

 • 12.1 Indien Blend-o-matic als gevolg van een van buiten haar macht komende invloed of omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, verhinderd is aan de overeenkomst correcte uitvoering te geven, dan zal zij als gevolg van overmacht gerechtigd zijn deze verplichting op te schorten zolang de overmacht duurt.
 • 12.2 Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is Blend-o-matic gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

ARTIKEL 13: SCHADEVERGOEDING

 

 • 13.1 Blend-o-matic is alleen voor schade aansprakelijk indien deze het gevolg is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid en kan zij nimmer voor meer schade aansprakelijk worden gehouden dan het netto orderbedrag. Blend-o-matic is nimmer aansprakelijk voor indirecte - of gevolgschade.

 

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT, CONVERSIE EN BEVOEGDE RECHTER

 

 • 14.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2 indien enige bepaling onverbindend of niet rechtsgeldig is blijven de overige bepalingen in stand en zal de onverbindende bepaling worden vervangen door een andere geldige bepaling die de bedoeling van Blend-o-matic het dichts benadert.
 • 14.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in het Arrondissement waarin Blend-o-matic gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijke competentieregels anders voorschrijven.

 

Blend-o-matic